PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Beleidsplan BeleidsplanBeleidsplan Protestantse gemeente
Tange–Alteveer 2017/2020Mattheus 18 vers 20
“Want, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn Naam, daar ben ik in hun midden”.
De Protestantse gemeente van Tange-Alteveer is belangrijk voor het dorp. Daar zijn mensen bij elkaar om God te ontmoeten daar is gastvrijheid voor mensen die God nog niet persoonlijk kennen. De tekst uit Mattheus leert dat ondanks dalend aantal bezoekers de eredienst een basis blijft voor onze gemeente. 

Waarom dit beleidsplan:

Beleid is het bewust richting geven aan de gemeente, zodat deze haar roeping kan volbrengen. Aan de hand van beleid worden richtlijnen opgesteld waaraan wij ons handelen kunnen toetsen. Nu is beleid in een gemeente wel wat anders dan in een bedrijf. Het gaat hier om zaken waar wij geen beschikking over hebben. Wij kunnen geen geloof, hoop en liefde creëren. Wel kunnen wij de omstandigheden bevorderen waarin deze gedijen. Beleid maken is het graven van een bedding waarin het water van de Heilige Geest kan stromen.

Beleid in de gemeente van Christus

De gemeente is geen bedrijf, maar een eenheid van mensen die bij Christus ingelijfd zijn. Daarom komen zij samen om God te aanbidden en naar Hem te horen. Het doel hiervan is het verheerlijken van God en het geven van een getuigenis aan onze omgeving. Dat kan met of zonder woorden gebeuren.

Binnen onze gemeente zijn als hulpmiddel 5 doelen geformuleerd n.a.v. Rom. 12 vers 1-21


Voor welke uitdagingen staan wij in het bijzonder, in 2017-2018 te Tange-Alteveer?

In 2017 is de ledenlijst “geschoond”, dit heeft gezorgd voor een daling van het aantal leden. De gemeente bestaat nu uit 330 gemeenteleden die allemaal bewust kiezen om bij de gemeente te horen en hiervoor willen betalen. Er is relatief veel jeugd binnen de gemeente. De komende jaren willen we investeren om deze groep betrokken te houden bij de erediensten.
 • Kerkgang is anno 2018 minder consistent, gemeenteleden gedragen zich meer als consumenten, nemen af wat ze persoonlijk prettig vinden. Kerk zijn is echter niet alleen “halen” maar ook “brengen”. Het omzien naar elkaar in de Gemeente van Christus kan beter. Dit zal ook de nodige verdieping in het Geestelijk leven brengen. We volgen hierin de ontwikkelingen van de PKN “terug naar de kern”. / Back to basics
 • De gemeente is pluriform en kent vele meningen, praten over elkaar is gemakkelijker dan praten met elkaar. Middels focus op “de Kern nl. Christus” moeten ook onderlinge verschillen bespreekbaar worden.
 • Terug naar “De Kern” moet leiden tot verrijking van het geestelijk, we leven dan tot eer van God en zijn een getuigenis van Christus binnen ons dorp.
 • De afgelopen 10 jaar is de predikantsplaats aangepast aan de grootte van de gemeente van 100 naar 66 en nu 50%. Doelstelling is om de komende maximaal in te zetten op behoud van pastorale uren. Het relatief groot aantal jongeren binnen de gemeente verdiend volop aandacht om door te kunnen groeien, naar volwaardig lid van de gemeente. Deze focus kan ons inziens goed door een kerkelijk werker worden ingevuld. In de huidige begroting gaan we uit van een 35% aanstelling.
 • De ontwikkelingen in de maatschappij maken dat mensen zich niet snel binden aan langdurige afspraken zoals een ambt binnen de gemeente. Tot nu is de kerkenraad nog voltallig, maar wel samengesteld uit een kleine kring actieve leden. De komende jaren is het gezien de grootte van de gemeente mogelijk om met een kleine kern als kerkenraad te besturen en daarnaast te werken met (evt. tijdelijke) commissies rondom specifieke thema’s.

De onderstaande grafieken geven de gemeenteopbouw weer:

 Op welke punten zou beleid van dienst kunnen zijn?  

Zoals gezegd, kan beleid geestelijk leven niet maken, maar er wel dienstbaar aan zijn. Centraal in het geestelijk leven staat de Liefde van God tot ons, van ons tot God, en van ons onderling. Deze liefde uit zich in allerlei vormen van gemeenschap. Door in Liefde met elkaar om te gaan, zijn we een levende 'brief van Christus' (2 Kor. 3:3).

“Terug naar de kern”: Centraal punt de Eredienst en het Heilig Avondmaal.
 • Een blijvend punt van aandacht is de eredienst. Immers, dat is de wekelijkse samenkomst van Gods kinderen. We moeten onze weg zoeken 'tussen verwarring en verstarring'. De veelheid van liturgische ontwikkelingen, liederen en Bijbelvertalingen kan ons verwarren. Anderzijds is het bevriezen van de eredienst zoals we die nu kennen geen goede weg. De komende jaren zullen we ons hierop blijven bezinnen. Gebruik van opwekking in de dienst blijft onderwerp van gesprek. Ook wordt de vraag besproken naar de actieve deelname van gemeenteleden in de dienst. Voldoet de huidige vorm waarin de voorganger de meeste taken voor zijn rekening neemt, of zijn hierin verantwoorde variaties mogelijk?
 • We zien een relatief groot aantal jonge mensen tussen 11 en 20 jaar binnen onze gemeente. Deze willen we de komende jaren actief betrekken in de ontwikkelingen binnen onze gemeente. We spreken af minimaal twee keer per jaar met hun te evalueren of de ontwikkelingen hun betrokkenheid positief beïnvloeden.
 • Paulus spreekt over groei door de gezamenlijke kennis van Christus. Hierbij hoort de onderlinge ontmoeting, maar ook de ontmoeting met andere gemeenten. Wat kunnen wij van hen leren? Immers, reeds Paulus stelt bepaalde gemeenten tot voorbeeld (1 Thess. 1:7).
 • De gemeente van Christus beperkt zich niet tot de plaatselijke kerk, daarom zoeken we actief contact met omliggende gemeenten. Dit vanuit het besef dat we in de toekomst zullen moeten toewerken naar samenwerking. We willen daarin onderzoeken wat op regionaal niveau georganiseerd kan worden. Te denken aan jeugd- en of themadiensten en themadiensten. (Deze twee punten zijn één.)
 • We willen de drempels die er zijn wegnemen zodat meer vaste kerkgangers deel nemen aan het avondmaal. Daarom gaan we ons bezinnen op verschillende aspecten van het Avondmaal. Vragen komen naar voren als: Wie nemen er deel aan het Avondmaal; alleen volwassenen of ook kinderen? Is belijdenis doen noodzakelijk voor deelname? Hoe is de rol van ouderlingen en diakenen verdeeld bij de viering? Met welke frequentie vieren we het Avondmaal?
 • Wezenlijk voor gemeenschap is dat deze op verschillende niveaus plaatsheeft, ook op dat van de kleine groepen. Daar kan het gesprek en de uitwisseling van ervaringen / vragen een grotere rol spelen dan in en om de eredienst. Mogelijk is het toepassen van een jaarthema o.a. bij de huisbezoeken, bevorderend voor de betrokkenheid van gemeenteleden bij wat er in de kerkdiensten plaatsvindt.
 • De website en Instagram kunnen mogelijk gebruikt worden om met elkaar in contact te blijven en in gesprek te raken over de Bijbel. Het dagelijks lezen van de Bijbel kan hiermee gestimuleerd worden.
 • We blijven inzetten op godsdienstige opvoeding van de kinderen in deze tijd. Graag willen we (belijdenis) catechisaties laten afronden door belijdenis binnen de gemeente. We zorgen voor de voorwaarden die nodig zijn om kinderkerk en de jeugdclubs binnen onze gemeente mogelijk te maken.
 • We willen als kerk missionair aanwezig zijn in het dorp. Goede contacten met de enige basisschool, die protestants christelijk is. De meeste kinderen zijn niet kerkelijk maar komen wel in groten getale naar het Vakantiebijbelfeest en de Bid- en dankdagmiddagen. Daarbij werken ook niet-gemeenteleden mee. Deze activiteiten werken drempelverlagend naar de niet-kerkelijke dorpsgenoten.
Diaconaat:

Vanwege de decentralisatie van zorgtaken is er voor de diaconieën weer een actieve rol voor hulp op lokaal niveau.
 • De Diaconie zal de komende jaren actief participeren in regionale samenwerking om lokaal hulp te bieden waar dit nodig is.
 • Er is een veelheid aan goede doelen; vanuit de diaconie wordt jaarlijks een gerichte selectie gemaakt waarvoor gecollecteerd wordt. Goede informatie vooraf en achteraf moet geefgedrag en betrokkenheid stimuleren

Kerkrentmeesterij:
 
 • Zoals omschreven willen we maximaal inzetten op gemeente opbouw, pastoraat en zichtbare kerk zijn binnen ons dorp. De jongeren willen we binnen de gemeente door laten groeien naar volwaardig lid. Hiervoor is een eigen voorganger (kerkelijk werker) onontbeerlijk. Begrotingstechnisch kunnen we ons deze focus permiteren. De afgelopen jaren lag de focus op schonen van de ledenlijst en activeren van gemeenteleden die niet bijdragen. Vanaf nu zullen alle gemeenteleden proactief benaderd worden om naar draagvlak bij te dragen in bovenstaande doelstelling. We brengen nadrukkelijker geefgedrag en verschillen in beeld per leeftijdscategorie.
 • De bezittingen en gebouwen zijn in goede conditie dit willen we met regulier onderhoud zo houden. Grote investeringen zijn niet nodig en er zijn verhuurmogelijkheden voor onze pastorie.   


 
terug
 
 
 
Ere Dienst 14-07-2024
meer
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.